Gyakori rövidítések feloldása

 • 1. NFT : Első Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006)
 • 2. NFT : Második Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)
 • 3Sz : Szociális Szakmai Szövetség (a CNNy tagja)
 • ÁAK Zrt. : Állami Autópályakezelő Zrt.
 • ÁNTSZ : Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
 • ÁROP : Államreform Operatív Program
 • ÁSZ : Állami Számvevőszék
 • AT : Akcióterv
 • AVOP : Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
 • CBC : Határokon Átnyúló Együttműködés
 • CF : CEF Civil Egyeztető Fórum
 • CNNy : Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért
 • CSG : Közösségi Stratégiai Iránymutatások (Community Strategy Guidelines)
 • DAOP : Dél-alföldi Operatív Program
 • DDOP : Dél-dunántúli Operatív Program
 • DMR : Duna-Majna-Rajna víziút rendszer
 • ÉAOP : Észak-alföldi Operatív Program
 • EB : Európai Bizottság
 • EBB : Európai Beruházási Bank
 • EGK : Európai Gazdasági Közösség
 • EHA : Energiahatékonysági Hitel Alap
 • EHA : Európai Halászati Alap
 • EIB : Európai Beruházási Bank
 • EK : Európai Közösség
 • EK Kht. : Energia Központ Kht.
 • EKKE : Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység
 • EKOP : Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
 • EMIR : Egységes Monitoring Információs Rendszer
 • EMOGA : Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
 • ÉMOP : Észak-magyarországi Operatív Program
 • EMVA : Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
 • ENSZ : Egyesült Nemzetek Szervezete
 • ENSZ-EGB : ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
 • EP : Európai Parlament
 • EPER : Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer, https://eper.esza.hu/eperportal/pages/
 • ERFA : Európai Regionális Fejlesztési Alap
 • ESDP European : Európai Területfejlesztési Tervek (Spatial Development Perspective)
 • ESZA : Európai Szociális Alap
 • ETCS : Európai Vonatbefolyásolási Rendszer (European Train Control System)
 • ETE : Európai Területi Együttműködések Operatív Program (az INTERREG utóda 2007-től)
 • EU : Európai Unió
 • EU PIK : EU Pályázati Információs Központ
 • EU15 : Az Unió 15 tagállama a 2004-es bővítés előtt
 • EUROSTAT : Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Statistical Office of the European Communities)
 • EWC : Európai Hulladék Katalógus
 • FÁK : Független Államok Közössége
 • FAVI-KÁRINFO : Felszín alatti vizek és a földtani közegek környezetvédelmi nyilvántartási rendszerének részét képező kármentesítési információs rendszer
 • FF : fenntartható fejlődés
 • FF Egyesület : Fenntarthatóság Felé Egyesület
 • FFNS : Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégia
 • FFS : Fenntartható Fejlődés Stratégia
 • FIT : Fejlesztéspolitikai Irányító Testület
 • FKTB : Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
 • FÖK : Független Ökológiai Központ (a CNNy tagja)
 • FVM : Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
 • GKM : Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 • GOP : Gazdaságfejlesztési Operatív Program
 • GOP IH : Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága
 • GSZT : Gazdasági és Szociális Tanács
 • GVOP : Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
 • GYSEV : Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút
 • HÁT : Helyettes Államtitkárság
 • HAWIS : Veszélyes Hulladék Nyilvántartó Rendszer
 • HEFOP : Humánerőforrás fejlesztés Operatív Program
 • HEPIH : Humán Erőforrás Programok IH
 • Hgt. : Hulladékgazdálkodási törvény
 • HOPE : Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
 • HU : Magyarország
 • IG : Integrált Iránymutatások (Integrated Guidelines)
 • IH : Irányító Hatóság
 • IKT : Információs és kommunikációs technológia
 • ISPA : Strukturális Felzárkózást Segítő Eszköz
 • IVS : Integrált Városfejlesztési Stratégia
 • JELEK : Jelentéskészítő és Lekérdező Keretrendszer, https://emir.nfu.hu/kulso/jelek/
 • K+F : kutatás és fejlesztés
 • KA : Kohéziós Alap
 • KAP : Közös Agrárpolitika
 • Kbt. : Közbeszerzési Törvény
 • KDB : Közbeszerzési Döntő Bizottság
 • KDOP : Közép-dunántúli Operatív Program
 • KEHI : Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
 • KEOP : Környezet és Energia Operatív Program (2007- 2013)
 • KEOP IH : Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága
 • KH : Kifizető Hatóság
 • Kht. : Közhasznú Társaság
 • KHV : Környezeti Hatásvizsgálat
 • KHVM : Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
 • KIKS : Z Közlekedési Integrált Közreműködő Szervezet
 • KIOP : Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (2004- 2006)
 • KKK : Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
 • KKV : kis- és középvállalkozások
 • KMOP : Közép-magyarországi Operatív Program
 • KMR : Közép-magyarországi Régió
 • KMZK : Közép-magyarországi Zöld Kör
 • KOR IH : Koordinációs IH
 • Korm. rend : Kormányrendelet
 • KÖVI : Környezetvédelmi és Vízügyi Előirányzat (a KvVM pályázati kerete)
 • KÖZIG IH, KRPIH : Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
 • KÖZOP : Közlekedési Operatív Program
 • KÖZOP IH : Közlekedési Programok Irányító Hatósága
 • KPSZE : Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötő Egység (az NFÜ egyik főosztálya)
 • KSH : Központi Statisztikai Hivatal
 • KSZ : Közreműködő Szervezet
 • KTK : Közösségi Támogatási Keret
 • KTVF : Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
 • KvVM : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • KvVM FI : Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
 • LHH : Leghátrányosabb Helyzetű Kistérség
 • LIFE : az EU környezetvédelmi programja
 • LMV : Lehet Más a Világ! Közösségi portál: http://lmv.hu
 • LSIF : Nagyméretű Infrastrukturális Beruházás (Large Scale Infrastructure Facility)
 • LSZK : Logisztikai Szolgáltató Központ
 • MÁFI : Magyar Állami Földtani Intézet
 • MÁK : Magyar Államkincstár
 • MB : Monitoring Bizottság
 • mcs. : munkacsoport
 • MEH : Miniszterelnöki Hivatal
 • MEMOR : Magyar Egységes Monitoring Rendszer
 • MTA : Magyar Tudományos Akadémia
 • MTRFH : Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (később OTH)
 • MTVSZ : Magyar Természetvédők Szövetsége (a CNNy tagja)
 • MVH : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
 • NAO : Iroda Nemzeti Programengedélyező Iroda
 • NAP : Nemzeti Akcióprogram (Lisszaboni Stratégia)
 • Natura 2000 : Külön védelem alatt álló Európai Uniós területek ökológiai hálózata
 • NAVS : Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia
 • NAVST : Nemzeti Agrár és Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (új neve: ÚMVFST)
 • NCA : Nemzeti Civil Alapprogram
 • NEP : Nemzeti Energiatakarékossági Program
 • NFGM : Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
 • NFH : Nemzeti Fejlesztési Hivatal (utódja az NFÜ)
 • NFT : Nemzeti Fejlesztési Terv
 • NFT : Nemzeti Fejlesztési Tanács
 • NFÜ : Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (elődje az NFH)
 • NIF Zrt. : Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.
 • NIOK : Nonprofit Információs és Oktató Központ (a CNNy tagja)
 • NKP : Nemzeti Környezetvédelmi Program
 • NKP-II : 2. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008)
 • NKP-III : 3. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-)
 • NKPL : Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista
 • NOSZA : Nonprofit Szektor Analízis program (a CNNy tagja)
 • NSRK : Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a II. Nemzeti Fejlesztési Tervnek megfelelő EU-s elnevezés)
 • NUTS : Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (kódjegyzéke)
 • NVT : Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (új neve: ÚMVFP)
 • NYDOP : Nyugat-dunántúli Operatív Program
 • OECD : Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
 • OFK : Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
 • OGY : Országgyűlés
 • OHT : Országos Hulladékgazdálkodási Terv
 • OKIR : Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
 • OKKP : Országos Környezeti Kármentesítési Program
 • OKT : Országos Környezetvédelmi Tanács
 • OKTVF : Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
 • OP : Operatív Program
 • OPTKB : Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottság
 • OSAP : Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
 • OT : Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója
 • OTCEF : Országos Területfejlesztési Civil Egyeztető Fórum
 • OTH : Országos Területfejlesztési Hivatal (korábban MTRFH, feladatait az ÖTM vette át)
 • OTK : Országos Területfejlesztési Koncepció
 • OTT : Országos Területfejlesztési Tanács
 • ÖTM : Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az OTH feladatait is átvette)
 • PCM : projektciklus-menedzsment
 • PEA : Európai Pályázat-előkészítő Alap
 • PEEN : Pán-európai Ökológiai Hálózat
 • PEJ : projektelőrehaladási jelentés
 • PEMCS : Pályázatelőkészítő munkacsoport
 • PHARE : Közép- és Kelet-Európa Országainak Nyújtott EU Támogatások Programja (előcsatlakozási alap)
 • PIK : Pályázati Információs Központ
 • PkD : Programkiegészítő dokumentum
 • PM TVI : Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda
 • PPP : Public Private Partnership (a közszféra és a magánszféra együttműködése)
 • PZK : Pécsi Zöld Kör
 • RÁCS : Regionális és Ágazati egyeztető Csoport
 • RFT : Regionális Fejlesztési Tanács
 • RMA : regionális monitoring albizottság
 • RoLa : Gördülő országút (közúti kamionok továbbítása vasúton)
 • ROP : Regionális Operatív Program
 • ROP IH : Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
 • ROPTÉR : Támogatott NFT és ÚMFT projektek interaktív, kereshető adatbázisa, http://www.ropter.nfu.hu/
 • RoRo : Roll-on roll off (közúti szállítmány /kamion, konténer stb./ továbbítása vízi úton)
 • RPP : Regionális Felkészítési Program
 • RPTH : Roma Program Támogatási Hálózat
 • SA : Strukturális Alapok (ERFA és ESZA)
 • SA : Strukturális Alapok
 • SAPARD : Különleges segélyprogram a mg. És vidékfejlesztés számára
 • SAPS : Területalapú támogatás
 • SDR : Különleges lehívási jogok, egyben közös pénzügyi elszámolási egység
 • SFC : Strukturális Alapok Közös rendszer
 • SKV : stratégiai környezeti vizsgálat
 • SPP : Strukturális Alapok fogadására felkészítő segélynyújtási program
 • SWOT : Erősségek, gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)
 • TA : Technikai Segítségnyújtás (Technical Assistance)
 • TÁMOP : Társadalmi Megújulás Operatív Program
 • TÁP : “Táplálni és tankolni Európát”
 • TEEN : Társadalmi Egyeztetési Eljárások Normarendszere (közös program a NIOK-kal)
 • TEN : Tansz-európai Hálózat (Trans European Network)
 • TEN-T : Transz-európai közlekedési hálózat (Trans European Network – Transport)
 • TFF : Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
 • TIOP : Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
 • TIR : Tervezési Informatikai Rendszer (Kormányzati)
 • TOB : Tervezési Operatív Bizottság
 • TPKF : Területpolitikai Koordinációs Fórum
 • TS : Technikai segítségnyújtás (pénzkeret)
 • TSZH : települési szilárd hulladék
 • Tv. : törvény
 • Tvt. : Természetvédelmi törvény
 • UKIG : Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
 • ÚMFT : Új Magyarország Fejlesztési Terv (Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, 2007-2013)
 • ÚMP : Új Magyarország Program (az NSRK neve 2006. tavaszán, később ÚMFT)
 • ÚMVFP : Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (korábban NVP)
 • ÚMVFST : Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (korábban NVT)
 • ÚMVP : Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
 • ÚMVST : Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv
 • UNDP : ENSZ Fejlesztési Program
 • VÁTI : Kht. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (Városépítési Tervező Iroda)
 • VGT : vízgyűjtő-gazdálkodási terv
 • vk : végső kedvezményezett
 • VKI : Víz Keretirányelv
 • VOP : Végrehajtás Operatív Program (Technikai Segítségnyújtás OP)
 • VTT : Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
 • Zrt. : zártkörűen működő részvénytársaság
Köszi ha megosztodShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin